پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری

اقتصاد صنعتی نوع چهارم: پارادایم نوین صنعتی مبتنی بر هوشمندسازی و دیجیتالی شدن

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zo1q