اهمیت سلول های بنیادی

11 خرداد 1393

اهمیت سلول های بنیادی

ين سلول ها در توسعه داروسازي، ناهنجاري شناسي جنين ها و مطالعه عملکرد ژن ها نيز بسيار مؤثرند . به علاوه ، سلول هاي بنيادي جنيني امکان مطالعه تکوين قلب، سامانه عصبي و ... را در انسان و ساير پستانداران فراهم مي کند . از سوي ديگر چون در محيط آزمايشگاهي مي توان از آنها چنين سلول هايي توليد کرد . اين سلول ها در توسعه زيست شناسي، جنين شناسي، علم ژنتيک و غيره نيز بسيار حياتي هستند.