نخستين استارت‌آپ ويكند محتواي آموزشي دانشجويي و دانش‌اموزي برگزار مي‌شود

6 اسفند 1397

نخستين استارت‌آپ ويكند محتواي آموزشي دانشجويي و دانش‌اموزي برگزار مي‌شود

نخستين استارت‌آپ ويكند محتواي آموزشي دانشجويي و دانش‌اموزي 8 تا 10 اسفند برگزار مي‌شود.