هوش مصنوعی مشاغل جدید ایجاد می‌کند؟

29 بهمن 1397 حرکت ماشین‌ها به سمت توانمندی‌های انسانی؛

هوش مصنوعی مشاغل جدید ایجاد می‌کند؟

هوش مصنوعی واکنش هوشمند یک دستگاه یا ماشین است که در برابر رفتاری شبیه رفتار انسان ها از خود نشان می دهد و در اصل بسیاری از علوم و فناوری ها را در خود ادغام می کند .