هند در مسير اقتصاد دیجیتالی يك تریلیون دلاری است

28 بهمن 1397 با رشد و شتاب فزاینده؛

هند در مسير اقتصاد دیجیتالی يك تریلیون دلاری است

رشد و توسعه ديجيتال شدن در كشورهاي مختلف و در سطح جهان در سال‌هاي اخير طوری شتاب گرفته كه مي‌توان گفت دیجیتالی شدن در حال بلعیدن زندگی انسان و در بر گرفتن كامل آن و همه چیز را از جمله اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن می برد .