دوره‌هاي فرايند كسب و كارهاي اينترنتي برگزار مي‌شود

7 بهمن 1397 با هدف آَشنايي شركت‌هاي فناور با كسب و كار اينترنتي؛

دوره‌هاي فرايند كسب و كارهاي اينترنتي برگزار مي‌شود

دوره‌هاي فرايند كسب و كارهاي اينترنتي با هدف آَشنايي شركت‌هاي فناور با كسب و كار اينترنتي توسط پارك علم و فناوري دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.