استارتاپ های موفق در اقتصاد دیجیتال

6 بهمن 1397 نگاهی بر غول‌های بزرگ تجارت دیجیتال؛

استارتاپ های موفق در اقتصاد دیجیتال

طبق آمارهای به دست آمده پنج استارتاپ موفق در حوزه تجارت الکترونیک و دیجیتال معرفی شدند .