امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك بين وزارت بهداشت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

18 مهر 1397 با حضور وزير بهداشت، معاون علمي و فناوري رييس جمهور صورت گرفت؛

امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك بين وزارت بهداشت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

تفاهمنامه همكاري مشترك وزارت بهداشت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در نشستي مشترك با حضور دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، به امضاي وزير بهداشت و معاون علمي و فناوري رييس جمهور رسيد.