سامانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید

8 مهر 1397 بعد از اولین فراخوان:

سامانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید

شرکتها میتوانند ضمن ارائه درخواست به صورت آنلاین کد رهگیری جهت اطلاع از نتیجه بررسی وضعیت شرکتشان در برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق را دریافت نمایند