جلسه مشترک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی با کارگروههای فعال در این ستاد برگزار شد

24 اردی بهشت 1397 با حضور دبیر ستاد:

جلسه مشترک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی با کارگروههای فعال در این ستاد برگزار شد

جلسه مشترک ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی با دبیران کارگروههای فعال در این ستاد برگزار شد.