توسط آکادمی بین‌المللی اینترنت اشیاء برگزار می شود

29 مهر 1398 دوره بین‌المللی اینترنت اشیاء

توسط آکادمی بین‌المللی اینترنت اشیاء برگزار می شود

راهکارهای اینترنت اشیاء برای مدیریت منابع آب و انرژی توسط آکادمی بین‌المللی اینترنت اشیاء به عنوان مرکز تعالی اینترنت اشیاء آسیا و اقیانوسیه ITU برگزار می شود