در آینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید

3 مهر 1398

در آینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید

کارگاه آموزشی "در آینده برای آب خوردن هم باید برنامه نویسی بلد باشید" برگزار می شود