رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت برگزار می شود.

15 مرداد 1398

رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت برگزار می شود.

رویداد کارآفرینی فناوری های دیجیتال پزشکی و سلامت، شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.