امضای تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بانک ایران زمین

17 تیر 1398

امضای تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بانک ایران زمین

تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و بانک ایران زمین جهت توسعه فناوری های دیجیتال در حوزه بانکداری و فینتک امضا شد.