امضای تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بانک ایران زمین

زهره توفیقی

	امضای تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بانک ایران زمین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 	امضای تفاهم نامه همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بانک ایران زمین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی