امضای تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زهره توفیقی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی
//isti.ir/ZN6o