امضای تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی

زهره توفیقی

تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرساز ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم نامه ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی
//isti.ir/ZR6o