سلسله گزارشات بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپ

"بسته مسئله محور و حوزه محور"

 

"بسته فناوری محور و هوشمندسازی"

 
   

"پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری"

"سلسله گزارش های ماهیانه از روند اینشورتک های دنیا"

 

 

"تجربیات کشورها و اسناد سیاستی"

 

     
     

                                                                             

                                                                                                 
                                            

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                        

//isti.ir/XVy