سلسله گزارشات بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپ

"بسته مسئله محور و حوزه محور"

 

"بسته فناوری محور و هوشمندسازی"

 
   

"پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری"

"سلسله گزارش های ماهیانه از روند اینشورتک های دنیا"