فرم ها و دستورالعمل ها

 

* کاربرگ ارائه طرح‌های فناورانه

 

* فرم پیشنهادی تکمیلی طرح (بنا به درخواست کارگروه مربوطه، توسط مجری تکمیل و ارسال گردد.)

 

* کاربرگ درخواست پذیرش شرکتهای خلاق

 

دستورالعمل تدوین طرح پیشنهادی جهت برگزاری بوت کمپ ها

 

فرم ثبت نام بوت کمپ ها

 

فرم گزارش عملکرد بوت کمپ ها

 

فرم خلاصه مدیریتی طرح شتابدهنده ها

 

* ارائه خدمت به برگزیدگان پویش کرونا پلاس

 

 پس از تکمیل، فایل PDF و  word آن را به آدرس الکترونیکی ictc@isti.ir ارسال نمایید.

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

//isti.ir/XVA