كارگروه تامين مالي و سرمايه گذاري خطرپذير

در راستاي اولويت ها و ماموريت هاي ستاد فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و به منظور تقويت نظام تامين مالي نوآوري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و افزايش سودآوري سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، كارگروه تامين مالي و سرمايه گذاري خطرپذير تشكيل شده است.

اهداف و دستور كار:

·        انجام هماهنگي هاي لازم و رفع موانع مشاركت سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي در تامين مالي طرح هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي

·        شناسايي نهادهاي تامين مالي و سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي؛ اعم از افراد، صندوق هاي سرمايه گذاري، بانك ها، شركت هاي دولتي و خصوصي

·        ارزيابي طرح هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي با تمركز بر شكل حمايت مالي 

·        تجميع منابع مالي پراكنده و حمايت از تشكيل صندوق تخصصي فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي

اولويت هاي موضوعي:
استارت آپ ها و طرح هاي مرتبط با فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي در حوزه اولويت
هاي موضوعي مورد تائيد كارگروه هاي تخصصي ستاد فناوري اطلاعات، ارتباطات و فضاي مجازي