پارادایم های نوین اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری و نوآوری

اقتصاد دیجیتال: پارادایم نوین خلق ارزش و مدل های کسب و کار جدید

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zk1q